28 maart 2023
Daring Maria Aalter
Voetbal 
 
 
Voetbal

Huisreglement 

Daring Maria Aalter-Aalter VZW                               Stamnr: 8893
Sparhoekdreef                                                        Bloknr: 1922
9880 Maria-Aalter                                                    Tel: 09/374 61 98

 Huishoudelijk reglement voetbalclub Daring Maria Aalter

 

 1. 1.     Inleiding

 

D M A wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Daring Maria Aalter wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders op dit vlak. DMA moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven, waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders, en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden en bezoekers zowel senioren als jeugd).

 

 1. 2.     Algemene gedragsregels

 

DMA vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het gemeentelijk sportcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

-         we sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

-         We gedragen ons altijd sportief, ook als de anderen minder sportief zijn.

-         We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

-         De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

-         Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

-         Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

-         Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

-         Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het gemeentelijk sportcomplex

Het sportcomplex is er voor ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij  in ieder geval aan de volgende punten:

-         Maken we rommel, dan ruimen we die zelf op.

-         Er wordt in principe geen glas, aardewerk en meubilair mee naar buiten genomen. Doe je het wel en ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem maar breng het dan zelf terug!

-         Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

-         Blijf achter  omheining/reclameborden tijdens een wedstrijd.

-         Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

-         De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

-         Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken

 

 1. 3.     Gedragsregels voor de spelers

 

Spelers zijn als de leden van DMA de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

-         Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

-         Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer als niet aan de training of wedstrijd kan worden deelgenomen.

-         Is bij training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

-         Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

-         Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van DMA, maar niet tijdens de trainingen.

-         Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

-         Accepteert de beslissingen van de scheidrechters en grensrechters ook als is de speler het daar niet mee eens.

-         Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.

-         Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit.

-         Dient na training en wedstrijd te douchen.

-         Meldt aan de verantwoordelijke als iets kapot is gegaan.

-         Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geef deze in bewaring  bij de verantwoordelijke of de trainer.

-         Helpt mee bij het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of de wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt de trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 

 1. 4.     Alcohol, tabak en drugs.

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.

Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

-         Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. 

-         Er geldt een absoluut alcoholverbod in kleedkamers en op het veld. Zowel de reglementering vanuit de  KBVB als het gemeentelijk reglement verbieden dit. 

-         Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en in de voetbalkantine.

-         Drugsbezit en gebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen leiden tot sancties.

 

 1. 5.     Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden door sancties opgelegd door de vereniging.

Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

-         overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte gele of rode kaart verbindt de KBVB een geldboete en eventueel een schorsing. In geval van moedwillige of onverantwoorde gele of rode kaart kan deze geldboete aan de speler opgelegd worden dit na overleg tussen trainer, verantwoordelijke en bestuur.

 

-       Gebruik van de uitrusting:

 •   Na de wedstrijden worden alle broekjes en truitjes in de mand gedeponeerd en  niet naar huis meegenomen. Kousen worden wel meegenomen en worden bij de volgende wedstrijd zelf     terug meegebracht. Er wordt niet getraind met deze kousen. (beschadigde kousen kunnen ingeruild worden) Ontbrekende broekjes of truitjes zullen verhaald worden op de spelersgroep.
 •   De trainingsuitrusting ter beschikking gesteld door de club  wordt alleen gebruikt voor het  vooropgestelde doel, niet om te trainen door de week!

-          Lidgeld:

 •   Lidgeld wordt gebruikt om aansluitingsvergoeding aan de KBVB te betalen, de verzekering af te sluiten en de kosten van uitrusting  en scheidsrechters te betalen.
 •   Lidgeld dient betaald voor 15 september  en dit door overschrijving op het rekeningnummer van de club. Bij niet tijdig betalen van het lidgeld is de speler niet langer verzekerd en komt     hij niet meer in aanmerking voor selectie.

-          Gebruik van sociale netwerken:

 • Berichten die schade berokkenen aan een of meerdere leden van de voetbalvereniging DMA zullen niet getolereerd worden en gevolgd worden door aangepaste sancties.
 1. 6.     Verzekering

Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of een training binnen de 48 uur na het ongeval te laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalaangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de kantine of bij de secretaris .

Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler,samen met een mutualiteitsklever, worden overhandigd aan een verantwoordelijke van de club.

Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt kan DMA niet instaan voor een eventuele tussenkomst vanwege het SFS-fonds van de KBVB.

Wanneer een tussenkomst van een kinesist vereist is, dient hiervoor vooraf toelating gevraagd te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet of slechts na het aanvatten van de kinébeurten, dan zal de KBVB geen tussenkomst verlenen.

De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn dossier te laten afsluiten bezorgt de aangeslotene een”attest van genezing”, samen met zijn medische kosten aan de verantwoordelijke van de  club .

 1. 7.     Afgelaste wedstrijden.

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de KBVB de wedstrijden van jeugd of eerste ploegen afgelast. De Bond laat dit aan zijn leden weten via haar website en via teletekst. De meest actuele info kan u opvragen via telefoonnummer 0900- 000 81

 

 

Het bestuur.

                             
                           
           

 

power by Kurt Van de Walle